Algemene voorwaarden

Offerte

Duurzaam

Ontzorgt

Discreet

Opleveringsgarantie

+15 jaar ervaring

Hoge klanttevredenheid

Prijsindicatie in 5 minuten

Eigen ontruimers

Algemene voorwaarden Uwontruimer.nl versie 20200107

Artikel 1 Algemeen

Uw Ontruimer B.V wordt gerund door Jurriën Kuijper. Uw Ontruimer houdt kantoor aan de Welnastraat 175 1096 GJ te Amsterdam en is ingeschreven bij de kamer van koophandel Amsterdam.

KVK- nummer 78362970
BTW- nummer NL 00333 04 43 B56
Email: info@uwontruimer.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid en definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klant: de opdrachtgever

Overeenkomst: een ondertekende offerte, schriftelijke goedkeuring of akkoord via e-mail.

Inboedel: alle roerende goederen die zich in de ruimte bevinden.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Uwontruimer.nl en opdrachtgever.

3. Uwontruimer.nl heeft het recht deze voorwaarden met regelmaat aan te passen. Klant draagt zelf zorg voor het bijhouden van de juiste voorwaarden. De voorwaarden op de website zijn leidend.

Artikel 3 Offerte

1. De offerte wordt schriftelijk of per e-mail verstrekt.

2. In de offerte staan de werkzaamheden beschreven en de prijs.

Artikel 4 Verzekering

1. In geval van verhuizing is het transport verzekerd tot een bedrag van €1.500,-

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. Uwontruimer.nl heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ter hoogte van
€2.500.000 en dit bedrag is ten allen tijde leidend in geval van uitkering van een
schadebedrag.

2. Uwontruimer.nl is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Uwontruimer.nl is
uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Uwontruimer.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Artikel 6 Betaling

1. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na verzending van de
factuur te betalen.

Artikel 7 Opzeggen en annuleren

1. De klant de overeenkomst opzeggen, dit dient schriftelijk of digitaal te gebeuren

2. Tot aan 7 dagen voor de uitvoerdatum zijn hier geen kosten aan verbonden. Als er binnen de termijn van 7 dagen voor de uitvoerdatum wordt opgezegd dan is de klant 30% van het offertebedrag verschuldigd.

Artikel 8 Overmacht

1. Uwontruimer.nl heeft geen enkele verplichting jegens klant als Uwontruimer.nl gehinderd
wordt als gevolg van overmacht.

2. Overmacht is van toepassing indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van
Uwontruimer.nl gelegen omstandigheden. Voorbeelden zijn: maatregelen van de
overheid, natuurrampen, slechte weersomstandigheden, brandgevaar en explosie.

3. In een periode van aanhoudende overmacht kunnen beide partijen na 14 dagen de
overeenkomst ontbinden.

Artikel 9 Klachten en schade

1. Bij klachten en schade dient hiervan binnen 3 werkdagen melding van gemaakt te worden aan Uwontruimer.nl

2. Uwontruimer.nl heeft na het ontvangen van klachten of schade een redelijke termijn van 2 weken om dit op te lossen.

Artikel 10 Eigendom

1. Klant verklaart dat bij het verlenen van de overeenkomst aan Uwontruimer.nl dat de goederen in haar of zijn eigendom zijn.

2. Bij het verlenen van de overeenkomst van klant aan Uwontruimer.nl doet de klant afstand van de door Uwontruimer.nl te ontruimen inboedel. Uwontruimer.nl wordt hierdoor de rechtmatige eigenaar van de (overgenomen) inboedel en behoudt zich het recht te bepalen
wat met de inboedel wordt gedaan.

3. Het is de klant niet toegestaan om op of na het moment van uitbrengen van de offerte de gehele of gedeelten van de vastgestelde inboedel te verwijderen dan wel te vervangen.

4. Voor het geval dat Uwontruimer.nl de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming
aan Uwontruimer.nl en door de Uwontruimer.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te
betreden waar de eigendommen van Uwontruimer.nl zich bevinden en deze te nemen.

Artikel 11 Toepasselijkheid

1. Op al onze opdrachten, orders, leveringen en consignatie zijn deze voorwaarden van
toepassing.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uwontruimer.nl partij is, is alleen het Nederlandse recht van toepassing.

Informatie aanvraag

Informatie aanvraag

Olga Landstra
Olga Landstra
05:16 03 Nov 22
Duidelijke offerte, ontruimen van particuliere woning is snel gedaan. Alles netjes afgevoerd en bezemschoon opgeleverd. Vriendelijke dienstverlening. Echt "ontzorgd"
Kees de Vries
Kees de Vries
15:06 12 Oct 22
Ontruimen betekent ook ontruimen en dat doen ze echt goed. Prettige mensen, altijd aanspreekbaar om eventuele vragen te beantwoorden. En het appartement werd inderdaad bezemschoon achter gelaten.
Marion F. Krings
Marion F. Krings
16:05 26 Sep 22
Edwin Denekamp
Edwin Denekamp
13:42 22 Apr 22